ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์
  ปรัชญา / ปณิธาน 
สร้างนักบัญชีที่มีคุณภาพ ยึดมั่นจรรยา พัฒนาวิชาชีพบัญชี

วิสัยทัศน์ 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันทางการศึกษาชั้นนำในการผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพบัญชีระดับประเทศ

พันธกิจ 
 1. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติ
 2. มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความสามารถเฉพาะทาง เป็นที่ยอมรับในสาขาอาชีพ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจอย่างโดดเด่น 
 3. มีระบบการบริหารดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เป็นสากล
 4. สร้างระบบวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการ ด้านธุรกิจ และมีคุณธรรม
 5. เป็นแหล่งบริการวิชาการ ที่เป็นที่เชื่อถือด้านธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม
 6. เป็นสถาบันที่มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
 7. เป็นแหล่งผลิตผู้นำและบุคคลตัวอย่างของสังคมและประเทศชาติ
 8. สร้างจิตสำนึกให้บัณฑิตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของโลก โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อ
วัตถุประสงค์
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีของไทยให้มีคุณภาพในระดับสากล ฉะนั้นในฐานะที่เป็นองค์กรการศึกษาจึงมุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านบัญชีที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าสู่ตลาดวิชาชีพบัญชี รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในศาสตร์ของการบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ
 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพบัญชีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ได้จริง
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
 3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการบัญชีให้ทันสมัยและเป็นสากล สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 
 4. พัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์วิชาชีพบัญชี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการสอนและการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
 5. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม