ประกาศสำหรับนักศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา2561

ขอความร่วมมือนักศึกษาโปรดตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของคณะบัญชี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2561  

แบบสอบถามตาม Link นี้ค่ะ

https://goo.gl/AgDgW5