ประกาศสำหรับนักศึกษา
ประกาศผลการเลือกกลุ่มวิชา แผนการศึกษาสหกิจศึกษา และแผนการศึกษา 4+1
 
ประกาศ
ผลการเลือกกลุ่มวิชา แผนการศึกษาสหกิจศึกษา และแผนการศึกษา 4+1
สำหรับนักศึกษา รหัส 59 และนักศึกษาที่เรียนเทียบเท่าชั้นปีที่ 3

**หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย ติดต่อพี่พลอยที่คณะบัญชี อาคาร 24 ชั้น 14 ในเวลาทำการ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. หากเกินกำหนดจะถึงว่ายึดผลการเลือกตามนี้ค่ะ