ประกาศสำหรับนักศึกษา
โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "How to excel in job interviews”

ด้วย กลุ่มวิชาการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาคธุรกิจ (บัญชีบริหาร) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to excel in job interviews” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00น. ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถจัดทำประวัติส่วนตัวเพื่อใช้ในการสมัครงาน และทราบถึงเทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป


                                          


หมายเหตุ : ให้นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Download เอกสารตัวอย่างการทำ Resume และเตรียมจัดทำ Resume ของนักศึกษาเองมาก่อนวันอบรม เพื่อจะได้สอบถามวิทยากรได้ค่ะ

 

 >> Download 1 <<
 
>> Download 2 <<