ประกาศสำหรับนักศึกษา
ผลการเลือกกลุ่มวิชา สหกิจศึกษา และโครงการ 4+1
ประกาศ! ผลการเลือกกลุ่มวิชา สหกิจศึกษา และโครงการ 4+1 สำหรับนักศึกษารหัส 57

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงที่ พี่พลอย สำนักคณบดีคณะบัญชี อาคาร 12 ชั้น 1 ภายในเวลาทำการเท่านั้น