ประกาศสำหรับนักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ exit exam ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ exit exam
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
หมายเหตุ :
         1. มีนักศึกษาบางท่านลงวัน-เวลา มากกว่า 1 ครั้ง ฉะนั้นสิทธิ์ในการตัดสิินใจจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางคณะฯ
         2. หากนักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีรายชื่อตามที่ประกาศหรือหากท่านใดมีข้อสงสัย ให้มาติดต่อที่พี่พลอย คณะบัญชี อาคาร 24 ชั้น 14 ภายในวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2560 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น
         3. ขอให้นักศึกษาทุกท่านมาเตรียมตัวเพื่อเข้าห้องสอบก่อนประมาณ 10 นาที