ประกาศสำหรับนักศึกษา
การสอบวัดมาตรฐานความรู้ (Exit Exam) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)