ประกาศสำหรับนักศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนของ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ในภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) ขอเชิญนักศึกษาตอบแบบประเมินที่ URL นี้ค่ะ https://goo.gl/forms/2InyuBP5Hxj0v0On2

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนของ

คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

(สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษา

ในภาคปลายและภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560)

ขอเชิญนักศึกษาตอบแบบประเมินที่ URL นี้ค่ะ

https://goo.gl/forms/2InyuBP5Hxj0v0On2