ประกาศสำหรับนักศึกษา
AC110360 ประกาศห้องสอบและที่นั่งสอบ(สำหรับสอบนอกตารางสอบ 3 ครั้ง

ประกาศห้องสอบและที่นั่งสอบ สำหรับการสอบนอกตารางสอบทั้ง 3 ครั้งในภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560 โดยให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ทุกคนเข้าไปตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง ห้องสอบ และที่นั่งสอบ ก่อนวันทำการสอบจริง ได้ที่เมนู Post ใน iTunesu วิชาบัญชีชั้นกลาง 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560