โปรแกรมปริญญาตรีภาคภาษาไทย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย         หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็มภาษาไทย       บัญชีบัณฑิต
  ชื่อย่อภาษาไทย    บช.บ.
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Bachelor of Accountancy
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     B.Acc.

ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
           ปรัชญาของหลักสูตร

  •  สร้างนักบัญชีที่มีคุณภาพ  ยึดมั่นจรรยา  พัฒนาวิชาชีพบัญชี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีทางการบัญชี ที่มีความรู้ความสามารถทางการบัญชี และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบอาชีพ
  2. เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีระเบียบแบบแผนในการประกอบวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ รวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
  3. เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาวิชาชีพบัญชี สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
  4. เพื่อให้บัณฑิตได้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม...