โปรแกรมปริญญาตรีนอกเวลาทำการ

 
โปรแกรมปริญญาตรีนอกเวลาทำการ
 
ชื่อหลักสูตร

          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
          Bachelor of Accountancy
 
ชื่อปริญญา

           1. ชื่อปริญญาภาษาไทย
                      ชื่อเต็ม   :  บัญชีบัณฑิต
                      ชื่อย่อ   :  บช.บ.
 
         2. ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ
                      ชื่อเต็ม   :  Bachelor of Accountancy
                      ชื่อย่อ   :  B.Acc.

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ทำบัญชีหรือผู้สนใจจะประกอบวิชาชีพด้านบัญชีที่ยังไม่ได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี ได้มีโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี
  2. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรทางด้านวิชาชีพบัญชีของประเทศ
  3. เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และวิชาชีพด้านบัญชี
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการบัญชีที่มีจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มเป้าหมาย
  1. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา ที่ต้องการได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชีเพิ่มเติม
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีทางการบัญชี

การสมัครเข้าศึกษา

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ http://reg3.utcc.ac.th/registrar/appbioentryconfigregis.asp
หรือที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 

ระบบการศึกษา

1. ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3  ภาคการศึกษา ดังนี้

  • ภาคต้น ระหว่าง เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน
  • ภาคปลาย ระหว่าง เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน
  • ภาคฤดูร้อน ระหว่าง เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน
2. เวลาในการจัดการเรียนการสอน
  •  จัดการเรียนการสอนประจำในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 8.30 น. – 19.20 น.


โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) โดยมีจำนวนหน่วยรวมตลอดหลักสูตร 138  หน่วยกิต ซึ่งแบ่งออกเป็น

  หมวดวิชา
ศึกษา
ทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชา
เลือก
เสรี
รวม
ทั้งหมด
รายละเอียด กลุ่มวิชา
วิชาแกน วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก  
จำนวนหน่วยกิต 30 48 36 18 6 138
จำนวนวิชา 10 16 12 6 2 46

โดยผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา จะได้รับยกเว้นและเทียบโอน และมีจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา ดังนี้
                                                                       
1. ได้รับยกเว้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งหมด     10 วิชา (30 หน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน    11 วิชา (33 หน่วยกิต)

2. ได้รับการเทียบโอน*
หมวดวิชาเลือกเสรี   0 – 2 วิชา (0 – 6 หน่วยกิต)
                                      
3. จำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน      5 วิชา (15 หน่วยกิต) 
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอกบังคับ    12 วิชา (36 หน่วยกิต) 
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอกเลือก      6 วิชา (18 หน่วยกิต)   
หมวดวิชาเลือกเสรี**      0 – 2 วิชา (0 – 6 หน่วยกิต)  
รวมหน่วยกิตที่ต้องศึกษา     23 – 25 วิชา (69 – 75 หน่วยกิต)     
                                 
 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับการเทียบโอนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีหน่วยกิตที่ต้องศึกษาประมาณ 84 – 108 หน่วยกิต