หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต M.Acc.
 
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ได้ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมต่อการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการในภูมิภาคอาเซียนอย่างเสรี และหนึ่งในบริการนั้น คือ บริการที่เกี่ยวกับวิชาชีพการบัญชี ดังนั้นสิ่งสำคัญที่บุคลากรในวิชาชีพบัญชีควรก้าวเท่าทัน คือ แนวปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ดังจะได้เห็นจากการที่สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards – IFRS) ซึ่งหลักสูตรฯได้บรรจุองค์ความรู้ความสามารถในระดับสากล ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในระบบบัญชี และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและองค์กรที่ตนทำงาน หรือเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้บริหารระดับสูงใน AEC ในอนาคต

ที่สำคัญผู้เรียนหลักสูตรนี้สามารถเรียนปริญญาโทควบ 2 ปริญญาได้ ระหว่างหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาการภาษีอากร โดยใช้เวลาศึกษาเพียง 3 ปี เท่านั้น

ดาวน์โหลดรายละเอียด รายวิชาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เพิ่มเติม...