หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการภาษีอากร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.Sc.
การภาษีอากร (Taxation)

การภาษีอากรมีความสำคัญในการดำเนินกิจการ ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ กฎหมายภาษี การวางแผนภาษี และภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันการภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากจากอดีต และโดยเฉพาะการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การภาษีอากรจะเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจและความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากความรู้ทางด้านการภาษีอากรจะช่วยธุรกิจดำเนินได้อย่างถูกต้อง หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านภาษีอากรเพื่อประโยชน์ต่อกิจการ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทางด้านวิชาภาษีอากรจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการภาษีอากร ทั้งจากสถาบันการศึกษาและจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการภาษีอากร ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

ดาวน์โหลดรายละเอียด รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เพิ่มเติม...