หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการตรวจสอบภายใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.Sc.
การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing)

          เน้นองค์ความรู้เชื่อมโยงศาสตร์ 3 ด้าน คือ การจัดการสมัยใหม่ การตรวจสอบภายในตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องตามแนวการสอบวุฒิบัตรสากล ด้านการตรวจสอบภายใน (CIA) การเรียนการสอนเน้นทักษะการตัดสินใจจากกรณีศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาสามารถเรียนได้ด้วยเป้าหมายการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยงที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

ดาวน์โหลดรายละเอียด รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เพิ่มเติม...