หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านการเปิดเสรีทางการค้าระดับภูมิภาคอาเซียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมและเทคโนโลยีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ก่อให้เกิดความต้องการนักวิชาการบัญชีที่มีความเข้าใจถึงผลกระทบของหลักการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะพัฒนาหลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิตที่จะผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจลึกซึ้งในศาสตร์การบัญชีขั้นสูง

หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต มุ่งเน้นการสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบัญชี และการวิจัยประยุกต์ ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ลึกด้านการวิจัย สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ทางหลักสูตรยังเปิดรับทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 4 ปี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรโดย Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่