การจัดการองค์ความรู้ (KM)
คำสั่งแต่งตั้งคณะบัญชี ประจำปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง เรื่อง
ที่ บช.9/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะบัญชี
ที่ บช.11/2558 แต่งตั้งอาจารย์ประจำสังกัดกลุ่มวิชา
ที่ บช.3/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนส่งเสริมวิจัย คณะบัญชี
ที่ บช.8/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการศูนย์บริการวิชาการ
ที่ บช.10/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ที่ บช.11/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายและคณะกรรมการหลักสูตร
ที่ บช.12/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจชุดต่างๆ
ที่ บช.13/2559 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรคณะบัญชี
ที่ บช.14/2559 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาคณะบัญชี
ที่ บช.15/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะบัญชี
ที่ บช.16/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมการบัญชี
ที่ บช.17/2559 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฝ่ายและคณะกรรมการหลักสูตร
ที่ บช.18/2559 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรคณะบัญชี
ที่ บช.19/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2559
ที่ บช.20/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลอิเล็กทรอนิกส์) ปีการศึกษา 2559
ที่ บช.21/2559 เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลอิเล็กทรอนิกส์)
ที่ บช.22/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติงาน พ.ศ.2558
ที่ บช.1/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีนักศึกษาทำผิดระเบียบ
การสอบคณะบัญชี ปีการศึกษา 2559
ที่ บช.2/2560 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลอิเล็กทรอนิกส์)
ที่ บช.3/2560 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา คณะบัญชี ปีการศึกษา 2559
ที่ บช.4/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ตรวจสอบภายใน
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ที่ บช.5/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาเข้ากลางปี ประจำปีการศึกษา 2559
ที่ บช.6/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
Accounting Research Forum ปีการศึกษา 2559