ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรวมพลังหยุดยั้งคอร์รับชั่น
เมื่อวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559 นักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการรวมพลังหยุดยั้งคอร์รับชั่น เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกของนักศึกษาให้เป็นคนดีในสังคม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโดยกองกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ