ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี (สามารถนับชั่วโมง CPD,CPA ได้)
คณะบัญชี มหาวิทยาลัหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะบัญชี  มหาวิทยาลัหอการค้าไทย

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี

หลักสูตรที่ 1 เรื่อง "TFRS for SMEs"

และ 

หลักสูตรที่ 2 เรื่อง "เตรียมความพร้อมสำหรับ TFRS for SMEs ตอน งบกระแสเงินสด ภาคปฏิบัติ"


หลักสูตรที่ 1 :  เรื่อง "TFRS for SMEs"
ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
บรรยายโดย  ดร.วศินี  ธรรมศิริ  และ ดร.สุกัญญา รักพานิชมณี (อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
 • ใครคือกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม     
 • การนำเสนองบการเงิน
 • นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
 • สินค้าคงเหลือ
 • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 • สัญญาเช่า
 • รายได้
 • ต้นทุนการกู้ยืม
 • การด้อยค่าของสินทรัพย์
 • ผลประโยชน์ของพนักงาน
 • ภาษีเงินได้
 • จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

หลักสูตรที่ 2 : เรื่อง "เตรียมความพร้อมสำหรับ TFRS for SMEs ตอน งบกระแสเงินสด  ภาคปฏิบัติ"
ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
บรรยายโดย  ดร.จตุร์วิทย์  เขียวชะอุ่ม (อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)
          -  ภาพรวมและ Roadmap ของ มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
          -  สาเหตุที่เปลี่ยนไปใช้ IFRS for SMEs (2015)
 • รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
 • วิธีการการจัดทำงบกระแสเงินสด
 • Workshop การจัดทำงบกระแสเงินสด
 • จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ค่าธรรมเนียมการอบรม
1.ศิษย์เก่าคณะบัญชี และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  หลักสูตรละ  1,000 บาท
2.บุคคลทั่วไป                                                                หลักสูตรละ  1,100 บาท
พิเศษ !! สมัครพร้อมกัน 2 หลักสูตร เพียง 1,900 บาท เท่านั้น !!
(รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 - 2697 - 6204, 6205, 6225 หรือ 0 - 2277 - 4347

 
สนใจสมัคร >>> click <<<
 

หมายเหตุ ;
1. เพื่อความสะดวกของผู้สมัคร และข้อมูลที่ชัดเจน ผู้สมัครสามารถพิมพ์รายละเอียดลงในไฟล์ใบสมัครได้เลยค่ะ 
2. กรุณาแฟกซ์ใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระเงินมาที่โทรสารหมายเลข 0-2277-4347 หรือ ส่งผ่าน E-mail: c-kietsuda@hotmail.com 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ