ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะบัญชีร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี (คณบดีคณะบัญชี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม (ที่ปรึกษาคณะบัญชี) อ.ดร.พรสิริ ปุณเกษม (ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต) และ อ.ดร.สุกัญญา  รักพานิชมณี (กรรมการหลักสูตรบัญชีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ) เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ