ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัล Teaching Excellence Awards ประจำปีการศึกษา 2558
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ ตฤณขจี อาจารย์ประจำคณะบัญชี 1 ใน 8 ที่ได้รับรางวัล Teaching Excellence Awards ประจำปีการศึกษา 2558 โดยพิจารณาจากภาระงานสอน วิธีการสอนในระบบ Digital Learning System ผลงานทางวิชาการ ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการอุทิศตนโดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีการพัฒนาการสอนให้มีความทันสมัย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งส่งผลต่อผลสำเร็จและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน(UTCC News FB)

.
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ