ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรัตนมงคล คณะบัญชี (Special Track) ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรัตนมงคล คณะบัญชี (Special Track)
 ประจำปีการศึกษา 2560

 
ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1. นางสาววันวิสา เจียมอยู่
2. นายพีรพล เลิศวิกูล
3. นางสาวธาริณี โพธิ์มี
4. นางสาวรักษิตา อยู่คง
5. นางสาวธณัฐธรณ์ พรหมบุญ
6. นางสาวอมรรัตน์ ชะนะปาโมกโข
7. นางสาวจุฑาทิพย์ สาและ
8. นางสาวชุติมา ภาษี
9. นายภูมิพัชร์ เนตรเจริญ

 
 โดยเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ซึ่งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัว ณ ห้อง สำนักคณบดีคณะบัญชี
อาคาร 12 ชั้น 1 เวลา 09.30 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ