ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุน คณะบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุนรัตนมงคล คณะบัญชี (Special Track)
 ประจำปีการศึกษา 2560

 
ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1. นางสาววันวิสา เจียมอยู่
2. นางสาวรักษิตา อยู่คง
3. นางสาวอมรรัตน์ ชะนะปาโมกโข

--------------------------------------------------
 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุนส่งเสริมการศึกษาครึ่งหนึ่ง คณะบัญชี (ทุน Glod)
 ประจำปีการศึกษา 2560
 
ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1. นายพีรพล เลิศวิกูล
2. นางสาวธณัฐธรณ์ พรหมบุญ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ สาและ
4. นางสาวชุติมา ภาษี
5. นายภูมิพัชร์ เนตรเจริญ
 
หมายเหตุ : ทุนส่งเสริมการศึกษาครึ่งหนึ่ง คณะบัญชี (ทุน Glod) คือ
1.ได้รับค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ครึ่งหนึ่ง หลักสูตรทวิภาค คือ ภาคต้น และภาคปลาย
   หลักสูตร 4 ปี ยกเว้น  ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ค่ากิจกรรม          นักศึกษา ค่าประกันของเสียหาย ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุกลุ่ม และอุปกรณ์ค่าเครื่องแต่งกาย ที่ผู้รับทุน
   ต้องชำระเต็มจำนวน
2. ค่าอุปกรณ์ระบบการเรียน iHybrid ผู้ได้รับทุนการศึกษา จะต้องชำระเองครึ่งหนึ่ง

--------------------------------------------------
 
1. กำหนดการการรายงานตัวและยืนยันการรับทุนการศึกษา
       สำหรับทุนรัตนมงคล ทุนส่งเสริมการศึกษาครึ่งหนึ่ง ของคณะบัญชี ให้เข้ามารายงานตัวและยืนยันการรับทุนการศึกษา ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักคณบดีคณะบัญชี อาคาร 12 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2. การชำระเงิน

ประเภททุนรัตนมงคล
1.เงินประกันการรับทุนการศึกษา      10,000 บาท
2.ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบ    4,200 บาท

ประเภททุนส่งเสริมการศึกษาครึ่งหนึ่ง

1.เงินประกันการรับทุนการศึกษา                                                     10,000 บาท
  (โดยสามารถโอนชำระเป็นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้)
2.ค่าอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน Digital Hybrid Learning System             8,500 บาท
  (ชำระในวันเซ็นสัญญารับทุนการศึกษา)

3.ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ครึ่งหนึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
  (ชำระในวันเซ็นสัญญารับทุนการศึกษา)


3. เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว
  • ใบสมัครเรียน                                             
  • สำเนาบัตรประชาชน                                        1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน                                         1 ฉบับ
  • สำเนาใบ ปพ. 1.4 แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน      1 ฉบับ
  • สำเนาเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)                              1 ฉบับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ