ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบัญชีวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดงานบัญชีวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 23701 อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านบัญชีและผลงานวิชาการที่ทันสมัยแก่คณาจารย์ผู้สอนบัญชีในสถาบันการศึกษาต่างๆ และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต ทั้งนี้สามารถนำไปนับชั่วโมงอบรมสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชีได้ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

smileyอีกหนึ่งสิ่งดีๆ จากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยsmiley

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://utcc2.utcc.ac.th/accountancy2017/

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ