ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์คณะบัญชี บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ "บทบาทนักบัญชี กับปัญหาคอรัปชั่น" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
อาจารย์ ดร.จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) หัวข้อ "บทบาทนักบัญชี กับปัญหาคอรัปชั่น" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 12 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เพื่อให้ความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไป โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 110 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ