ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบัญชีวิชาการ


คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญชวนคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมอบรมโครงการบัญชีวิชาการ เรื่อง “ก้าวทัน..มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงและจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต” และนำเสนอกรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทางด้านบัญชีและรูปแบบทางด้านการสอนที่ทันสมัยโดยใช้ในกรณีศึกษา ผู้สนใจ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่  >> CLICK <<

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ