ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
ที่ปรึกษาคณะบัญชี
การศึกษา
 • M.B.A. (Accounting), University of Detroit, U.S.A.
 • บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พณ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
รองศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์ ปานมณี
คณบดี
การศึกษา
 • Ph.D. in Management and Accounting, Keio University, Japan
 • บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลินดา พัฒนวิทยากุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
การศึกษา
 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บช.บ. (บัญชีต้นทุน) มหาวิทยาหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสัน คล่องชุติโสภณ
การศึกษา
 • บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ. (การสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวนีย์ มานิตย์ธนินท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
การศึกษา
 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาว ขวัญใจ บริหาร
เลขานุการคณะ
การศึกษา
 • ศศ.บ. (การบัญชี)มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม