ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
ที่ปรึกษาคณะบัญชี
การศึกษา
 • M.B.A. (Accounting), University of Detroit, U.S.A.
 • บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พณ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
รองศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์ ปานมณี
คณบดีคณะบัญชี
การศึกษา
 • Ph.D. in Management and Accounting, Keio University, Japan
 • บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ จันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ. (การสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ สาวิตรี สมบูรณ์จันทร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี
การศึกษา
 • Master of Science in Accountancy, Loyola University Chicago, USA
 • บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ศุภญา กิจกมลวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบัญชี
การศึกษา
 • M.S. (Accounting and Finance) The University of Manchester,UK
 • บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาว ขวัญใจ บริหาร
เลขานุการคณะบัญชี
การศึกษา
 • ศศ.บ. (การบัญชี)มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม