คณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
ที่ปรึกษาคณะบัญชี
การศึกษา
 • M.B.A. (Accounting), University of Detroit, U.S.A.
 • บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พณ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
รองศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์ ปานมณี
คณบดีคณะบัญชี
การศึกษา
 • Ph.D. in Management and Accounting, Keio University, Japan
 • บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ จันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ. (การสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ สาวิตรี สมบูรณ์จันทร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี
การศึกษา
 • Master of Science in Accountancy, Loyola University Chicago, USA
 • บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ศุภญา กิจกมลวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบัญชี
การศึกษา
 • M.S. (Accounting and Finance) The University of Manchester,UK
 • บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ ตฤณขจี
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์ รุ่งนภา ฉัตรฐิติ
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บธ.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บธ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บช.บ. (การสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์ ไพฑูรย์
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรัญญา ภาณุศานต์
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพิน เหล่าประเสริฐ
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บธ.บ. (บัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อาจารย์ สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บธ.ม. (การบัญชีการเงิน)/MBA(Financial Accounting)ม.เกษตรศาสตร์
 • บธ.บ. (การบัญชี) /B.B.A.(Accounting)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงฝ่ายอำนวยการรุ่นที่101 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา ต่ออภิชาตตระกูล
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บช.บ. (บัญชีต้นทุน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวนีย์ มานิตย์ธนินท์
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์ ชัชรัช ศิริทองถาวร
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชา อินเด
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บช.บ. (บัญชีต้นทุน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ สุนีย์ คล่องการพานิช
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อาจารย์ เอื้ออารีย์ ครุตเนตร
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • บธ.บ. (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลินดา พัฒนวิทยากุล
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บช.บ. (บัญชีต้นทุน) มหาวิทยาหอการค้าไทย
อาจารย์ ฐิติพร สงวนพันธุ์
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บช.ม. ( การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ. (บัญชีต้นทุน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสัน คล่องชุติโสภณ
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ. (การสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ ไชยรัตน์ แซ่อุย
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ. (บัญชีต้นทุน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งทิพย์ อักษรสาร
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บธ.บ. (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อาจารย์ นพดล ยุทธสุขประเสริฐ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บช.ม. ( การบัญชีบริหาร ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ. ( บัญชีต้นทุน ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์ อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • บธ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง(สาขาผู้บริหารโครงการอีเลิร์นนิง) โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติมา อัครนุพงศ์
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บช.ด. (บัญชีดุษฎีบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ. (การบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรินทร์ ไม้สุวรรณกุล
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บช.บ. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ษิรินุช นิ่มตระกูล
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • Doctor of Philosophy in Accounting The University of Hull, UK
 • Master of Research (Business and Management) The University of Hull, UK
 • บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ. (บัญชีต้นทุน) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ กฤติยา ดาบเพชร
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บช.ม. ( บัญชีการเงิน ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ. ( เกียรตินิยมอันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาริณี ตั้งสถาพรพันธ์
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA )
อาจารย์ปณภา นวมงคลวัฒนา
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บช.ม. (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บธ.บ. (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อาจารย์ จิรารัช พิพัฒน์นราพงศ์
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • Master of Science in Accounting and Financial Management University of San Diego, U.S.A
 • บช.บ. (การสอบบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ ดร. จตุร์วิทย์ เขียวชะอุ่ม
รองคณบดีฝ่าบบริหาร วิทยาลัยผู้ประกอบการ / คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • บช.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บช.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Certificate of Visiting Scholar in Accounting , Washington State University, USA
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
อาจารย์ ดร. สันนุดี เสลารัตน์
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • Ph.D. (Accounting), University of Glasgow, Glasgow, UK
 • Postgraduate Certificate in Research Methodology in Business and Management, University of Strathclyde, Glasgow, UK
 • บช.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. สุตาภัทร ทิพย์รังศรี
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • Ph.D. (Accounting Information Systems) Rutgers, The State University of New Jersey,USA.
 • M.M. (Entrepreneurship Management (International Program)), วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล
 • B.S. (Accounting (English Program)), ม.ธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. อารยา เอกพิศาลกิจ
ผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
การศึกษา
 • Ph.D. (Accounting) School of Management University of Bath, UK
 • MBA. (Accounting) University of Kent, UK
 • บช.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ เขื่อนข่ายแก้ว
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • Ph.D. (Accounting Information Systems) Rutgers, The State University of New Jersey,USA.
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ. (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. ปิยรัตน์ ดอกกุหลาบ
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • Ph.D. (Accounting and Information Systems) University of Canterbury,New Zealand
 • B.Com.(Hons), (Accounting) Lincoln University,New Zealand
 • บช.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. วศินี ธรรมศิริ
ผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
การศึกษา
 • Ph.D. (Management) Boston University, U.S.A
 • M.S. (Accountancy) George Washington University, U.S.A
 • บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
อาจารย์ ดร. จิตรัตน์ ช่างหล่อ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • Ph.D. (Accounting and Finance) King’s College London, UK
 • บธ.ม. (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บช.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
อาจารย์ ดร. สุกัญญา รักพานิชมณี
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • Ph.D. (Accounting) University of Texas at Dallas, USA
 • M.S. (Accounting) Michigan State University,USA
 • บช.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร. ถกล นันธิราภากร
คณาจารย์ประจำ คณะบัญชี
การศึกษา
 • Ph.D. (Accounting, MIS, Economics), University of Arkansas Fayetteville, Arkansas, USA
 • MBA (Quantitative Anasis), Northeast Louisiana University, USA
 • B.S. (Finance), West Liberty State, West Virginia, USA
อาจารย์ ดร. พรสิริ ปุณเกษม
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน
การศึกษา
 • Ph.D. (Accounting) University of Florida-Gainesville, U.S.A.
 • Master of Accounting Science, University of Illinois-Champaign, U.S.A.
 • บช.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย