เจ้าหน้าที่
นางสาว ขวัญใจ บริหาร
เลขานุการคณะ
การศึกษา
  • ศศ.บ. (การบัญชี)มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นางสาวเกียรติสุดา ชุมสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
การศึกษา
  • วท.บ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นางสาวพัชรียา โชคพงษ์พันธุ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
การศึกษา
  • รป.บ.(การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา