เจ้าหน้าที่
นางสาว ขวัญใจ บริหาร
เลขานุการคณะบัญชี
การศึกษา
  • ศศ.บ. (การบัญชี)มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นางสาวเกียรติสุดา ชุมสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบริหาร/งานกิจการนักศึกษา)
การศึกษา
  • วท.บ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นางสาวพัชรียา โชคพงษ์พันธุ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานวิชาการ)
การศึกษา
  • รป.บ.(การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
นายนิวัฒน์ วรฉัตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (หลักสูตร e-learning)
การศึกษา
  • บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวกัลยวรรธน์ ทรัพย์ธรณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ (หลักสูตร e-learning)
การศึกษา
  • วจก.(สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา