คณะบัญชีจัดหลักสูตรอบรม CPD online ด้วยการศึกษาบนระบบ Learning Management System (LMS)

คณะบัญชีจัดหลักสูตรอบรม CPD online ด้วยการศึกษาบนระบบ Learning Management System (LMS) ซึ่งเปิดอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Ms. Excel ขั้นพื้นฐาน”
    บรรยายโดย อาจารย์กนก ขำหุ่น
  2. หลักสูตร “การจัดทำและการใช้ประโยชน์จากงบกระแสเงินสด”
    บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน เหล่าประเสริฐ