เชิญชวนอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตร “วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล”

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญชวนอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตร “วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล” บรรยายโดยทีมวิทยากร นำโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำงาน ตลอดจนดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีด้านภาษีอากร ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

  • นับชั่วโมง CPD ผู้สอบบัญชี/ผู้ทำบัญชี ด้านอื่นๆ จำนวน 6 ชั่วโมง
  • รหัสหลักสูตร : 6209-04-001-001-01 อนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ 30 สิงหาคม 2562
  • ด่วน ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/Mg4q4nn4DmnhA8v2A

เชิญชวนอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตร “วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล”สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0-2697-6000 ต่อ 6205 ผู้ประสานงาน นางสาวเกียรติสุดา ชุมสวัสดิ์

E-mail: [email protected]