เกี่ยวกับคณะ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติความเป็นมา

คณะบัญชี ได้ทำการสอนวิชาการบัญชีมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยการค้าซี่งขณะนั้นเป็นหลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตร 2 ปีหลักสูตรนี้เปิดได้เพียง 1 ปี เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา เป็นเหตุให้หลักสูตรนี้ต้องปิดการเรียนการสอนไปพร้อมกับวิทยาลัยการค้าระยะหนึ่ง

ในปี พ.ศ. 2506 วิทยาลัยจึงได้เปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยการพาณิชย์” หลักสูตรที่เปิดสอนในระยะนั้นเป็นหลักสูตร 5 ปี ผู้จบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงจากวิทยาลัยการค้าทุกสาขา รวมทั้งผู้ที่จบสาขาวิชาการบัญชีด้วย

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตร 4 ปี
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ต่อมาในปี พ.ศ.2513 คณะบัญชีปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็น หลักสูตรปริญญาตรีทางการบัญชีและได้รับรองมาตรฐานจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้มีศักดิ์และสิทธิเท่ากับผู้จบปริญญาตรีทางการบัญชีจากมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตร 4 ปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ต่อมาในปี พ.ศ.2513 คณะบัญชีปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็น หลักสูตรปริญญาตรีทางการบัญชีและได้รับรองมาตรฐานจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้มีศักดิ์และสิทธิเท่ากับผู้จบปริญญาตรีทางการบัญชีจากมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ

เมื่อปี 2559 คณะบัญชีได้ปรับปรุงหลักสูตรต่างๆของคณะให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โปรแกรมการศึกษา กลุ่มปวส.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โปรแกรมการศึกษา ปริญญาที่สอง) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน เพื่อจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560

ปี 2560 คณะบัญชีได้ดำเนินการร่างหลักสูตร 1 ปริญญา คือ หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต และได้ดำเนินการแจ้งปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาษีอากร เนื่องจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

ปีที่ก่อตั้ง 2506
สีประจำคณะ สีม่วงคราม
สัญลักษณ์ประจำคณะ ดอกฟ้ามุ่ย

วิสัยทัศน์

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันทางการศึกษาชั้นนำในการผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพบัญชีระดับอาเซียน

พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และมีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3. เพิ่มศักยภาพและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
5. พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

ปรัชญา / ปณิธาน

สร้างนักบัญชีที่มีคุณภาพ ยึดมั่นจรรยา พัฒนาวิชาชีพบัญชี

วัตถุประสงค์

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีของไทย ให้มีคุณภาพในระดับสากล ฉะนั้นในฐานะที่เป็นองค์กรการศึกษาจึงมุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านบัญชีที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าสู่ตลาดวิชาชีพบัญชี รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในศาสตร์ของการบัญชี และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพบัญชีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ได้จริง รวมถึงมีความรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
3 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการบัญชีให้ทันสมัยและเป็นสากล สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
4 พัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์วิชาชีพบัญชี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการสอนและการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
5 มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ทำไมต้องเรียนที่นี่

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรียนบัญชีแนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักบัญชีตัวจริง
รู้ไหมว่า “โลกธุรกิจ” แตกต่างจากโลกที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่มาก ทั้งการแข่งขัน ความใฝ่ฝันของผู้คน ความพ่ายแพ้ ความสำเร็จ คนที่ก้าวทันโลกธุรกิจ ย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น ประสบการณ์จริงในงานด้านบัญชี…เป็นเรื่องสนุก และท้าทาย และเหนืออื่นใด เป็นสาขาวิชาชีพที่โลกธุรกิจมีความต้องการมาก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็น “นักบัญชีมืออาชีพ” ในอนาคต ที่สามารถเลือกองค์กร ที่คุณจะเข้าไปเป็นสมาชิกได้ ลองถามใจคุณเองซิว่า…คุณพร้อมที่จะเป็นนักบัญชีผู้นั้นหรือยัง? หากเปรียบทั้งองค์กรธุรกิจเป็นร่างกาย นักบัญชีเปรียบ เสมือนแพทย์ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสุขภาพทางด้านการเงินของธุรกิจ เพื่อให้การบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเหตุนี้นักบัญชีมืออาชีพ จึงเป็นที่ต้องการของธุรกิจเสมอ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งสร้างนักบัญชียุคใหม่ ผู้รอบรู้ในวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจได้ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงการธุรกิจชั้นนำถึงคุณภาพของบัณฑิตคณะบัญชีแห่งนี้

ผู้บริหารคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา อัครนุพงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติมา อัครนุพงศ์

ตำแหน่ง: คณบดี
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน:
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก
บช.ด. (บัญชีดุษฎีบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
บช.บ. (การบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ษิรินุช นิ่มตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ษิรินุช นิ่มตระกูล

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน:
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy in Accounting The University of Hull, UK
ปริญญาโท
Master of Research (Business and Management) The University of Hull, UK
บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
บช.บ. (บัญชีต้นทุน) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ (CPA)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เจ้า สุภรรุ่งเจริญ

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท
บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
บช.บ. (การสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์ สาวิตรี สมบูรณ์จันทร์

อาจารย์ สาวิตรี สมบูรณ์จันทร์

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
Master of Science in Accountancy, Loyola University Chicago, USA.
ปริญญาตรี
บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวขวัญใจ บริหาร

นางสาวขวัญใจ บริหาร

ตำแหน่ง: เลขานุการคณะ
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ศศ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เครือข่ายพันธมิตร

logo-สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย
logo-กลุ่มธนา-การบัญชี

ผลงานวิจัย

1. Accounting Practices and Value Relevance of Investment Property: Evidence from Firms Listed on the Stock Exchange of Thailand
-Assoc. Prof. Kittima Acaranupong
-Asian Journal of Business and Accounting 10(2), 2017
2. ความสามารถพยากรณ์ของข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตในการพยากรณ์กำไรในอนาคต
– รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี
– วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่57 ฉบับที่3 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
3. ปัจจัยและผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในประเทศไทยาน
– รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี
– วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่8 ฉบับที่2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
4. การเปรียบเทียบความเกี่ยวข้องในการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ของกําไร มูลค่าตามบัญชี และกระแสเงินสด: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET 100 ในประเทศไทย
– รศ.ดร.กิตติมา อัครนุพงศ์
– วารสารวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 38 ปีที่ 13 (มิถุนายน 2560)
5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกำไรส่วนเกินทุนกับการเลือกวิธีจ่ายซื้อธุรกิจในการควบรวมกิจการก่อนและหลังการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 542 (พ.ศ. 2555)
– ผศ.ดร.ษิรินุช นิ่มตระกูลชื่อผลงาน
– RMUTT Global Business and Economics Review ปีที่12 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2560
6. ความรับผิดชอบทางสังคมผ่านการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี
– ผศ.สันนุดี เสลารัตน์
– วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่37 ฉบับที่3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560