คณะ บัญชี สาขา บัญชี

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และเจ้าของ

 1. บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด
 2. บริษัท ธนาการบัญชี จำกัด
 3. บริษัท ธนา ชาร์เตอร์ แอ๊คเค้าน์แท็นต์ จำกัด
 4. บริษัท ธนา บราเธอร์ส จำกัด
 5. อาคารธนาเพลส จรัญสนิทวงศ์
 6. อาคารธนาเพลส วิสุทธิกษัตริย์
 7. อาคารธนาเพลส พรานนก
  ฯลฯ

ประวัติความก้าวหน้าของงาน/กิจการ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบันโดยย่อ (ปี พ.ศ.-พ.ศ.)

 • พ.ศ. 2517-2518 ธนาคารเอเชีย จำกัด ตำแหน่งผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์
 • พ.ศ. 2518-2536 ธนาคารแห่งประเทศไทย ตำแหน่งผู้ตรวจสอบงบการเงิน ผู้ตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์ ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ (ทำหน้าที่ ตรวจสอบธนาคารและสถาบันการเงิน)
 • พ.ศ. 2518 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และเจ้าของสำนักงานบัญชี สามสิบสี่ ออดิต
 • ผู้บรรยายการศึกษาต่อเนื่องของนักบัญชี CPD ของบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด โดยได้รับอนุมัติจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาวิชาชีพบัญชี
 • ผู้บรรยายพิเศษวิชาสอบบัญชี ปัญหาการสอบบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบัญชีให้แก่คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ผู้บรรยายพิเศษ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง ฯลฯ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพบัญชี หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • อนุกรรมการประสานงานบริการสาขาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 • อนุกรรมการการดูแลงานด้านงานด้านบริการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 • ผู้ช่วยอนุกรรมการด้านจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีฯ

สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจ/ความสำเร็จ/ได้รับรางวัล/เกียรติคุณ ฯลฯ (โปรดระบุรายละเอียด/พ.ศ.)

 • พ.ศ. 2530 เป็นผู้สอบบัญชีกิตติมศักดิ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มูลนิธิวัดสระแก้ว มูลนิธิทุนเล่าเรียนหลวงกาญจนาภิเษก มูลนิธิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ทั่วประเทศทุกโรงเรียน มูลนิธิไทย – เยอรมัน มูลนิธิเด็ก มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิผู้หญิง ฯลฯ ให้คำแนะนำและผลักดันมูลนิธิหลายแห่งจนได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามประกาศกระทรวงการคลังให้เป็น “องค์กรสาธารณะกุศล” เช่น มูลนิธิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จนได้รับโล่ห์ เข็ม และประกาศเกียรติคุณมากกว่า 40 ครั้ง
 • พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาและอุปนายกสมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย
 • พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน เป็นนายก , อุปนายกสมาคม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต (ก่อตั้งและอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)ได้รับพระราชทานประทานโล่ห์ เข็มกลัด เหรียญ จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา , สมเด็จฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ และ สมเด็จพระองค์เจ้าโสมสวลี ฯลฯ
 • พ.ศ. 2546 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและประเมินการลงทุนฯ จากกรมการประกันภัยกระทรวงภาณิชย์
 • พ.ศ. 2553 เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย